സമയപരിധി.my diary. khaleelshamras

നീ എത്ര സമയമാണോ
ഒരു കാര്യം നിർവ്വഹിക്കാൻ വേണ്ടി
മാറ്റിവെക്കുന്നത്
അത്രയും സമയം കൊണ്ട്
ആ കാര്യം നീ
അത് ചെയ്ത് തീർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.
അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ
സമയ പരിധി നിശ്ചയിച്ച്
വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ
ചെയ്യാനാണ്
നീ ശ്രമിക്കേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്