സ്വന്തത്തെ തന്നെ മറ്റേ ആളിൽ.my diary. khaleelshamras

പരസ്പരം
കണ്ടും കേട്ടും അറിഞും
സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട്
മനസ്സുകളെ
പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചും
നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ
രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിൽ
വേർപിരിയുമ്പോൾ
അവർ മറ്റേ ആളിൽ
കാണുന്നത് സ്വന്തത്തെ
തന്നെയായിരിക്കും.
അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ
ആയിരിക്കില്ല

Popular Posts