ചിത്രം.മൈ diary.khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ നീ കൈവരിച്ച
ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ.
അതി മനോഹരമായ
ചിത്രങ്ങൾ ആയി മനസ്സിലെവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട്.
അവയെ ശേഘരിച്ച്
മനസ്സിന്റെ മുന്നിലേക്ക്
കൊണ്ട് വരിക.
ജീവിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ
കാണാൻ പാകത്തിൽ
സ്ഥാപിക്കുക.

Popular Posts