പ്രാക്ടിക്കൽ.My doary.khaleelshamras

നിന്റെ ഏകാന്തതകൾ
നിനക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ളത്
ആണ്.
അത് തിയറിയാണ്.
പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുമായി
കുടുംബത്തിലായാലും
ജോലിയിടത്തായാലും
സമൂഹത്തിലായാലും
ഇടപഴകുമ്പോൾ
അവയെ
പ്രായോഗിക വൽക്കരിeക്കണ്ട
സമയമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്