പ്രാക്ടിക്കൽ.My doary.khaleelshamras

നിന്റെ ഏകാന്തതകൾ
നിനക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ളത്
ആണ്.
അത് തിയറിയാണ്.
പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുമായി
കുടുംബത്തിലായാലും
ജോലിയിടത്തായാലും
സമൂഹത്തിലായാലും
ഇടപഴകുമ്പോൾ
അവയെ
പ്രായോഗിക വൽക്കരിeക്കണ്ട
സമയമാണ്.

Popular Posts