കള്ളൻ പറഞ്ഞത്.my diary.khaleelurahiman

മനുഷ്യന്റെ ആശയ വിനിമയത്തിൽ
വളരെ ചെറിയ റോൾ
മാത്രമുള്ള സംസാരഭാഷ
പഠിക്കാൻ ഇവിടെ
ഒരുപാട് സംവിതാനങ്ങൾ ഉണ്ട്.
പക്ഷെ ആശയ
വിനിമയത്തിലെ
വലിയ ഭാഗമായ
മുഖഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ
സംവിദാനങ്ങൾ
വളരെ കുറവാണ്.
അതു കൊണ്ട് കട്ടവൻ
കട്ടതിന്റെ മുഖ ഭാഗം നില നിർത്തി
കട്ടില്ല എന്ന് ഭാഷകൊണ്ട്
നാവിലൂടെ പറഞ്ഞതിനെ
വിശ്വസിച്ചു പോവുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras