ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ.my diary.Khaleelshamras

ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി വണ്ടി
ഓടിച്ചു പോവുന്നതു പോലെയാണ്
നെഗറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥകളുമായി
ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട്
പോവുന്നവർ ചെയ്യുന്നത്.
ചിലപ്പോൾ പേടിച്ചും കോപിച്ചും അസൂയപ്പെട്ടും
 മെയിൻ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി ഓടിക്കുന്നു..
മറ്റു ചിലപ്പോൾ
ഹാന്റ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ഓടിക്കുന്നു.

Popular Posts