പ്രശ്നവും പ്രശ്ന പരിഹാരവും.my diary.khaleelshamras

പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള
ചിന്ത
നന്റെ മനസ്സിലെ നെഗറ്റീവ്
വികാരങ്ങളെ മാളിച്ചുണർത്തും.
അത് നിന്റെ ജീവിതത്തെ
നിരാശയുടേയും
പേടിയുടേയും
ലോകത്ത് എത്തിക്കും.
എന്നാൽ അതേ
സമയം പ്രശ്ന പരിഹാരത്തെ
കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത
നിന്നിലെ
പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങളെ
വിളിച്ചുണർത്തി
സന്തോഷം നിറഞ്ഞ
ഒരു ലോകത്ത്
ചെന്നെന്നിക്കും.
പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള
ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ
വളമായി അപ്പോഴേക്കും
പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്