നിധിശേഖരം.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ ഉപബോധമനസ്സ്
നിധി ശേഖരമാണ്.
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്
സന്തോഷവും
വിജയും നൽകാൻ വേണ്ട
വിഭവങ്ങൾ എല്ലാം അവിടെയുണ്ട്.
ചിന്തകൾ ആവുന്ന
ആയുധം കൊണ്ട്
അവയെ ഖനനം
ചെയ്തെടുക്കുക
എന്നതൊന്നേ നിനക്ക്
ചെയ്യാനുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്