താൽക്കാലിക സുഖത്തിൽ നിന്നും.my diary.Khaleelshamras

പലപ്പോഴും പല താൽക്കാലിക
സുഖങ്ങൾ
നമുക്ക് അനന്തമായ
ദഷ്ടങ്ങൾ വിതക്കും.
അമിത മദ്യപാനം ,പുകവലി
മയക്കുമരുന്ന്,
കള്ളം പറയുക
തുടങ്ങിയവയൊക്കെ
ഈ ഒരു താൽക്കാലിക സുഖ
ത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക്
നമ്മെ കൊണ്ടുപോയി
പിന്നെ അനന്തമായ
കഷ്ടപ്പാടിന്റേയും
വേദനയുടേയും
പടും കുഴിയിലേക്ക്
നമ്മെ തള്ളിയിടുന്നവയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്