കുട്ടികൾ കുപ്പതൊട്ടിയല്ല.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ മനസ്സിലെ
മാലിന്യങ്ങൾ ഇറക്കിവെക്കാനുള്ള
കുപ്പത്തൊട്ടിയല്ല
നിന്റെ കുട്ടികൾ.
അവരുടെ ബാലിശമായ
പ്രവർത്തികൾക്ക് അതിന്റേതായ
സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക.
അവരുടെ വികൃതികളെ
ഭീകരവാദി കളുടെ
അക്രമണമായി
കാണാതിരിക്കുക.
അവരുടെ ഓരോ ചെയ്ത്തികളേയും
അവരുടെ ഭാഷയിൽ
അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക,
കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുക,
അനുഭവിക്കുക.
അല്ലാതെ
കോപത്തിന്റെ
മാലിന്യങ്ങൾ കലർന്ന
നിന്റെ ഭാഷയിൽ
അവരോട് സംസാരിക്കരുത്.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്