സന്മർദ്ദം വേണ്ട.my diary.Khaleelshamras

കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം നിറച്ചാൽ
ബലൂൺ പൊട്ടി പോവും.
അതുപോലെ ജീവിതത്തെ
ഫലപ്രദമാക്കണമെന്ന
ധാരണയിൽ
സമ്മർദ്ദമേറ്റി ധൃതിയിൽ
പല കാര്യങ്ങളും
ചെയ്യും.
ഒടുവിൽ നല്ലതു ചെയത്
അശാന്തി നേടും.
അങ്ങിനെ യുണ്ടാവരുത്.
ഒരു ദിവസം അടുക്കും ചിട്ടയും
നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും
അതിന് നന്ദി പറയാൻ കഴിയണം.
അത് നൽകിയ പാഠങ്ങൾ
പഠിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras