ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
അർത്ഥമെന്താണ്?
അർത്ഥം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അത്
നിന്റെ സമയം ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കാനുള്ള
ഊർജ്ജമാവും.
ഇനി ജീവിതത്തിന് ഒരർത്ഥവും
കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ
നീ സമയത്തിന്
വിലകൽപ്പിക്കില്ല.
വളരെ അലസതയോടെയുള്ള
ജീവിതമാവും
നീ നയിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras