സാഹചര്യങ്ങളായ ക്യാൻവാസ്.my diary.Khaleelshamras

സാഹചര്യങ്ങൾ ക്യാൻവാസ് ആണ്.
നിന്റെ മനസ്സിന്
ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തൊക്കെയോ
കുറിച്ചുവെക്കാനും
വരച്ചു വെക്കാനും
നീ കണ്ടെത്തിയ പാട്ടുകളെ
കേൾപ്പിക്കാനു
മനസ്സിലെ സുഗന്ധങ്ങൾ
അനുഭവിപ്പിക്കാനുമുള്ള
ഇടമാണ് നിന്റെ സാചര്യങ്ങൾ.
അത് വ്യക്തികളോ
അനുഭവങ്ങളോ
എന്തുമാവട്ടെ
സാഹചര്യങ്ങളെ
നിന്റെ നല്ല മനസ്സ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുള്ള
നല്ല ഇടമാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്