ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം.my diary.Khaleelshamras

പ്രശനങ്ങളില്ലാതെ സുഖമായി
ഇറങ്ങിയ ഒരു ദിവസമല്ല
ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം.
മറിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട്
ഇണ്ടായിട്ടും
അവയെ സുഖകരമായി
നേരിട്ട ദിവസമാണ്
ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്