ജീവിതമാവുന്ന ബാറ്ററിയിലെ ഇന്ധന ലവൽ.my diary.Khaleelshamras

ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഊർജ്ജം
പാടെ ഒലിച്ചു പോവുന്ന
അവസ്ഥയാണ് മരണം.
പക്ഷെ ഇതുപോലെ
ഏതാണ്ട് ഇതിനോടടുത്ത
ഒരവസ്ഥയിൽ
നമ്മുടെ ഊർജ്ജം
വറ്റിപ്പോവുന്ന
അവസ്ഥയിൽ നമ്മെ
എത്തിക്കുന്ന
ജീവിത നിമിഷങ്ങൾ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.
അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ
നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ
കരുത്തുറ്റതായി നമ്മിൽ
വാഴുമ്പോഴാണ്.
പേടിക്കുമ്പോഴും
കോപിക്കുമ്പോഴും
അമിതമായി ദുഃഖിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ
നമ്മുടെ ജീവാത്മാവുന്ന
ബാറ്ററിയിലെ ഇന്ധനത്തിന്റെ
ലവൽ പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്ന് താഴ്ന് വരികയാണ്
മരണത്തിന്റെ അടുത്ത് വരെ
അത് ചെന്നെത്തുന്നു.

Popular Posts