ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടികൾ.my diary.Khaleelshamras

ലോകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ
പാർട്ടികൾ മാത്രമേയുള്ളു.
ഓരോ മനുഷ്യനും
ഓരോരോ പാർട്ടിയാണ്.
സമുഹത്തിൽ നിലവിലുള്ള
കൂട്ടായ്മകൾക്ക്
അവൻ തന്റെ പിന്തുണ
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളു.
ചിലപ്പോൾ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ
അനുസരിക്കാതെ
വരുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ്മക്കുള്ള
പിന്തുണ പിൻവലിച്ച്
മറ്റൊന്നിനു കൊടുക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളു.
ചില പാർട്ടികൾ
അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ
ചില കൂട്ടായ്മകളുടെ അടിമയായി പോവുന്നു..

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്