ഈ ഇടവേള.my diary.khaleelshamras

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും വോട്ടെണ്ണലിനും ഇടയിലെ ഈ ഇടവേള
പരസ്പരം
വിജയ വീരവാദങ്ങൾ
മുഴക്കാനുള്ളതല്ല
മറിച്ച്
എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും
ജീവിതത്തെ ആടിയുലയാതിരിക്കാനും
ഒരു പരാജയമുണ്ടായാൽ
അതിൽ നിന്നും
തനിക്കും സമൂഹത്തിനും
വളരാനുള്ള വളം കണ്ടെത്താനുമുള്ള
മാനസികാവസ്ഥ
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള
സമയമാണ്.
ഇനി ഒരു വിജയമാണ്
തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ
അത് എന്നെന്നും
കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള
പാകപ്പെടുത്തലും
നടത്താനുള്ള
സമയമാണ് ഈ കാലഘട്ടം.

Popular Posts