നിന്റെ ശ്രദ്ധ.my diary.Khaleelshamras

ഈ പ്രപഞ്ചത്തേക്കാളും
വിശാലമാണ് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ലോകം.
ആ വിശാല ലോകത്തിലെ
ഒന്നുമല്ലാത്ത
പ്രതിസന്ധിയെന്ന വളരെ ചെറിയ
ഒരു പാടിലേക്ക്
നിന്റെ ശ്രദ്ധയെ പൂർണ്ണമായും
കേന്ദ്രീകരിച്ച്
ആ മനസ്സാവുന്ന
പ്രപഞ്ചത്തെ ആ ചെറിയ പാടായി
കാണാൻ നീ ശ്രമിക്കുന്നു.
ആ പൊട്ടിനപ്പുറത്തെ
അതി വിശാലമായ
രത്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
ആ ലോകത്തിലേക്ക്
ഇനിയും ശ്രദ്ധയെ
കേന്ദ്രീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ
നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ
കഴിയാതെയാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras