നീ പ്രകാശമാവുക.my diary.Khaleelshamras

നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രകാശമാവുക.
നിന്റെ പുഞ്ചിരിയും
വാക്കും പ്രവർത്തിയും
മുഖഭാവങ്ങളും
അവരിൽ വെളിച്ചം
പരത്തണം.
നീ അവർക്കു മുമ്പിൽ
വിധികർത്താവാതിരിക്കുക.
അവർ ഒരു പാട് മുല്യം
കൽപ്പിക്കുന്ന ദർശനങ്ങളെ
വിമർശിച്ചും
അവരെ കുറ്റങ്ങിലേക്ക്
മാത്രം നോക്കിയും
ഇരിക്കാതെ.
അവരുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം
നൽകിയ എന്തൊന്ന്
അവർക്ക് നൽകാമെന്ന് ചിന്തിക്കുക.
അവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയും
നോവിക്കുകയും
ചെയ്യാതെ
തവർക്ക് നല്ലത് കണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള
മാതൃകയായി നീ മാറുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്