അളവുകോൽ.my diary.Khaleelshamras

ഒരു വ്യക്തിയുടെ
മഹിമകളേയും
നേട്ടങ്ങളേയും
അളന്നത്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ജാതിയും മതവും പാർട്ടിയും
നോക്കിയാണെങ്കിൽ
നീ അദ്ദേഹത്തെ
അളന്നത് തികച്ചും
തെറ്റായ അളവ് കോലുകൊണ്ടാണ് .
അത് മാത്രമല്ല
നിന്റെ
തിൻമയുടെ
പകയും അസൂയയും പേടിയും
ഒക്കെ നിറഞ്ഞ
തികച്ചും നെഗറ്റീവ് ആയ
ഒരു മനസ്സാണ്
ആ അളവുകോൽ
നിനക്ക് സമ്മാനിച്ചത്.
നിന്റെ ആയുസ്സും
നിന്റെ ശാരീരികവും
മാനസികവും ആയ ആരോഗ്യം
നശിപ്പിക്കാൻ
നിന്നിൽ പടർന്നു വ്യാപിച്ചു
നിൽക്കുന്ന
നെഗറ്റീവ് മനസ്സിനെ
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
ഒതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ
മനസ്സമാധാനം എന്നതൊന്ന്
നീ അനുഭവിക്കാൻ പോവുന്നില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്