ആത്മനിയന്ത്രണം.my diary.khaleelshamras

മനുഷ്യന് എത്രമാത്രം
ആത്മ നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്
എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ
കുറച്ച് ഭക്ഷണം
അവന് മുന്നിൽ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ
മതി.
അവൻ സ്വന്തം
ആരോഗ്യത്തെ മറന്ന്
ഭക്ഷണം അകത്താക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഇനിയും
ആത്മ നിയന്ത്രണം കൈവരിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല
എന്നാണ് അർത്ഥം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras