നിന്റെ തീരുമാനം.my diary. khaleelshamras

ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഈ
നിമിഷം നിനക്കു മുന്നിലുണ്ട്.
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
എന്ത് കാണണമെന്നും
കേൾക്കണമെന്നും
അനുഭവിക്കണമെന്നുമുള്ളത്
നിന്റെ തീരുമാനമാണ്.
അത് കൊണ്ട്
ഈ നിമിഷത്തിൽ
സന്തോഷത്തെ മാത്രമേ
കാണുള്ളുവെന്നും
കേൾക്കുള്ളുവെന്നും
അനുഭവിക്കുള്ളുവെന്നും
നീ നീരുമാനിക്കുക.
സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും
അത്തരം ഓപ്ഷനുകൾ
തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
മനസ്സിനെ ഓർമിപ്പിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്