നിന്റെ തീരുമാനം.my diary. khaleelshamras

ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഈ
നിമിഷം നിനക്കു മുന്നിലുണ്ട്.
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
എന്ത് കാണണമെന്നും
കേൾക്കണമെന്നും
അനുഭവിക്കണമെന്നുമുള്ളത്
നിന്റെ തീരുമാനമാണ്.
അത് കൊണ്ട്
ഈ നിമിഷത്തിൽ
സന്തോഷത്തെ മാത്രമേ
കാണുള്ളുവെന്നും
കേൾക്കുള്ളുവെന്നും
അനുഭവിക്കുള്ളുവെന്നും
നീ നീരുമാനിക്കുക.
സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും
അത്തരം ഓപ്ഷനുകൾ
തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
മനസ്സിനെ ഓർമിപ്പിക്കുക.

Popular Posts