അനുഭവങ്ങളുടെ ജീവൻ.my diary. khaleelshamras

അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തെ
പകർത്തുന്നു.
പക്ഷെ ആ അനുഭവങ്ങൾക്ക്
ജീവൻ വെക്കുന്നത്
അവയെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും
ചിന്തകൾകൊണ്ട് കോരിയെടുത്ത്
ഈ വർത്തമാനകാലത്തിലേക്ക്
കൊണ്ടു വരുമ്പോഴാണ്.
അവയെ ജീവതത്തെ
സന്തോഷകരമാക്കാനുള്ള
ഊർജ്ജമാക്കുമ്പോൾ
ആ അനുഭവങ്ങൾ
നിന്റെ ജീവിതമാവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras