വിശ്വാസം.my diary. khaleelshamras

ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ
വിശ്വാസത്തിൽ അഭിമാനം
കണ്ടെത്തണം.
ആ അഭിമാനം
അവനിൽ കറ കളഞ്ഞ സ്നേഹവും
കരുണയും ഉണ്ടാക്കണം.
അവനെ എളിയവനാക്കണം.
അവന്റെ ഉള്ളിൽ
സമാധാനം ഉണ്ടാക്കണം.
അവനെ എല്ലാവരേയും
ആദരിച്ചവനാക്കണം.
മറ്റുള്ളവരേയും
സ്വയവും നോവിപ്പിക്കാത്തവരാക്കണം.
വൈകാരികമായി
പ്രതികരിച്ചവരായി അവരെ മാറ്റരുത്.
ഇനി നീ നിന്നിലേക്ക് നോക്കുക.
നിന്റെ വിശ്വാസം
ഇതൊക്കെയാണോ
നിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്?
എവിടേയോ
വിപരീത ഫലം
കാണുന്നുവെങ്കിൽ
നിന്റെ വിശ്വാസം തെറ്റാണ്
എന്നർത്ഥം.
അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ
വിശ്വാസത്തെ തെറ്റായ രീതിയിൽ
ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാണ് അർത്ഥം.

Popular Posts