നന്നാവാൻ അനുവദിക്കുക.my diary. khaleelshamras

നന്നാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരേയും
നന്നാവാൻ അനുവദിക്കില്ല
എന്ന മനോഭാവം അവസാനിപ്പിക്കണം.
ജാതിക്കും മതത്തിനും
അപ്പുറം മനുഷ്യനെന്ന
കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ ജീവിക്കുന്ന
ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക്
അതിന്റെ വിപരീത ദിശയിൽ
നിന്ന പലരും
കടന്നു വന്നതിനെ
ശരിക്കും സ്വാഗതം
ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്.
ആ കടന്നു വന്നതിനെ
മറുപക്ഷത്ത് ആണ്
എന്നതിന്റെ പേരിൽ
വിമർശിക്കുന്നവരോട്
എനിക്ക്
ചോദിക്കാനുക്കാനുള്ളത്
നിങ്ങൾ ആരേയും
നന്നാവാൻ അനുവദിക്കൂലെ
എന്നാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്