നന്നാവാൻ അനുവദിക്കുക.my diary. khaleelshamras

നന്നാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരേയും
നന്നാവാൻ അനുവദിക്കില്ല
എന്ന മനോഭാവം അവസാനിപ്പിക്കണം.
ജാതിക്കും മതത്തിനും
അപ്പുറം മനുഷ്യനെന്ന
കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ ജീവിക്കുന്ന
ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക്
അതിന്റെ വിപരീത ദിശയിൽ
നിന്ന പലരും
കടന്നു വന്നതിനെ
ശരിക്കും സ്വാഗതം
ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്.
ആ കടന്നു വന്നതിനെ
മറുപക്ഷത്ത് ആണ്
എന്നതിന്റെ പേരിൽ
വിമർശിക്കുന്നവരോട്
എനിക്ക്
ചോദിക്കാനുക്കാനുള്ളത്
നിങ്ങൾ ആരേയും
നന്നാവാൻ അനുവദിക്കൂലെ
എന്നാണ്.

Popular Posts