ശത്രുവിൽ പോലും സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്താൻ.my diary. khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
ശരീരം ഒരു വീട് ആണ്.
മനസ്സ് അതിലെ
അന്തേവാസിയും.
ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ
ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്
കടന്ന്
അവരെ മനസ്സിലാക്കണം.
അവരോട് ആശയ വിനിമയം
നടത്തണം.
ആ നിമിഷങ്ങളിൽ
അവരായി
നീ മാറണം.
എന്നാൽ
ശത്രുവിൽ പോലും
നല്ലൊരു സുഹൃത്തിനെ
നിനക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്