ഉൾപ്രേരണ.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ മാനസിക കാലാവസ്ഥയാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വസന്തകാലം
നിർണയിക്കുന്നത്.
ആ കാലവസ്ഥ
മാറി മറയാതിരിക്കാൻ
നിനക്ക് വണ്ടത്
അതിശക്തമായ ഒരു ഉൾപ്രേരണയാണ്.
ജീവിതത്തിന് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യവും
ശക്തമായ മൂല്യവും
ഉണ്ടായാലേ
ശക്തമായ ഉൾപ്രേരണയുണ്ടാവുകയുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്