നിനക്ക് നഷ്ടമാവുന്നത്.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ മനസ്സിലെ മാറി മറിയുന്ന
ചിന്താ വിചാരങ്ങൾക്കിടയിൽ
നിനക്കായി ഒരുക്കിയ
എത്രയെത്ര നല്ല കാഴ്ചകൾ
ആണ് നിനക്ക്
നഷ്ടമായത്.
എത്രയെത്ര നല്ല പാട്ടുകൾ
ആണ് കേൾക്കാതെ
പോയത്.
നിന്റെ സന്തോഷത്തിനു
വേണ്ട എത്രയെത്ര ഭക്ഷണങ്ങൾ
ആണ് കഴിക്കാൻ
കഴിയാതെ പോയത്.
പകരം നിന്റെ
പേടിയും അസൂയയും
ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച
മാലിന്യങ്ങൾ
മനസ്സിനെ
തീറ്റിക്കേണ്ടിവന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്