നീ വരച്ച തെറ്റായ ചിത്രം.my diary. khaleelshamras

ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിനും
അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കും
നിങ്ങളുടെ
തെറ്റും ശരിയുമായ
ചിന്തകൾക്കും വിലാസങ്ങൾക്കും
അനുസരിച്ച്
നിങ്ങൾ വരച്ചുവെച്ച
ഒരു ചിത്രമുണ്ട്.
നല്ലതും തൊറുമായ
ചിത്രങ്ങൾ.
ആ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നും
തന്നെ അവരുടേയോ
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയോ
ശരിയായ ചിത്രം
ആയി കൊള്ളണമെന്നില്ല.
പക്ഷെ നീ അവരെ കുറിച്ചു വരച്ചു വെച്ച
ഭീകരമായ  പല ചിത്രങ്ങളേയും
സ്വയം നോക്കി
സ്വന്തം ധൈര്യം നഷ്പ്പെടുത്തി
അശാന്തനാവുകയാണ്.
നീ വരച്ചു വെച്ച
ഓരോ ഭീകര ചിത്രത്തിന്റേയും
അനന്തര ഫലങ്ങൾ
അനുഭവിക്കേണ്ട വ്യക്തി
നീ മാത്രം ആണ് എന്നിരിക്കേ
ഉള്ളിലെ തെറ്റായ
വിശ്വാസങ്ങൾ തിരുത്തി
കറകളഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ
മശികൊണ്ട്
മാറ്റി വരച്ചു കൂടെ
എത്ര സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾക്കായിരിക്കും
അപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ്
സാക്ഷിയാവുന്നത്.
എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും
അപ്പോൾ  നിന്റെ ജീവിതം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്