വിജയത്തിൽ അഭിമാനം.my diary. khaleelshamras

വിജയത്തിൽ അഭിമാനിക്കുക
സന്തോഷിക്കുക.
അഹങ്കരിക്കരുത്.
കാരണം വിജയം
മുന്നിൽ വെക്കുന്നത്
ഭാരിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം
ആണ്.
ജനമാണ് ഈ വിജയത്തിന്റെ
ശിൽപ്പി.
അവർ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ
അത് നിറവേറ്റികൊടുക്കാൻ
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ
ബാധ്യസ്ഥരാണ്.
,

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്