വോട്ടെണ്ണൽ.my diary. khaleelshamras

തികഞ്ഞ സ്പോർട്സ് മാൻ
സ്പിരിറ്റോടെ
തികച്ചും നിസ്പക്ഷനായി
വോട്ടെണ്ണൽ
ആഘോഷിക്കുക.
ആരു ജയിച്ചാലും
നിന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം
മാത്രം വരത്തക്ക രീതിയിൽ
മനസ്സിനെ പാകം ചെയ്തു വെക്കുക.
മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവ്
വികാരങ്ങൾ ഉണരാനോ
നെഗറ്റീവ് ചർച്ചകൾ
ആയി അതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനോ
ഈ വോട്ടെണ്ണൽ സമയം
ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്.
ആരു ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും
നീയും നിന്റെ സമാധാനവും
സന്തോഷവും താൽക്കരുത്.

Popular Posts