മത്സരം.my diary khaleelshamras

ജീവിതം മറ്റാരോടോ ഉള്ള
മൽസരമല്ല.
അത് സ്വന്തം പിറവിയിൽ നിന്നും
സ്വന്തം മരണത്തിലേക്കുള്ള
ഒറ്റക്കുള്ള യാത്രയാണ്.
ഇവിടെ നീ മൽസരിക്കുന്നത്
മറ്റൊരാളോടല്ല മറിച്ച്
നിന്നിലെ അലസതയോടാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras