തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.my diary .khaleelshamras

ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി
നേതാക്കൻമാരെയല്ല
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
മറിച്ച് ജനം
അവരുടെ ഭരണകർത്താക്കളേയും
പ്രതിനിധികളേയും
ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വരെ
അവർ ഓരോ പാർട്ടിയുടെ
ലാബലിൽ അറിയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതോടു കൂടി
അവർ നാടിന്റെ
ലാബലിൽ ആണ്
അറിയപ്പെടുന്നത്.
അത് കൊണ്ട് ഫലം വരുന്നത്
വരെ ഓരോരോ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുവേണ്ടി
പ്രവർത്തിച്ച്
തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ
ഫലം വന്നാൽ
ആരു തന്നെ ജയിച്ചാലും
നാടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം
തിരഞ്ഞെടുത്ത
നാടിന്റെ പ്രതിനിധിയിൽ
അഭിമാനിക്കുകയും
സന്തോഷിക്കുകയും
ചെയ്യുക.
മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം
ആണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം
എന്ന് മറക്കാതെ.
ഏതു സാഹചര്യത്തിൽനിന്നും
സന്തോഷിക്കാനുള്ള
അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്