സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങൾ
നേടിയ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ
വേണ്ടി മാത്രം ആവണം.
അല്ലാതെ മറു പക്ഷത്തിന്റെ
ചവുട്ടി മിതച്ച്
അഹങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാവരുത്.
അങ്ങിനെയായാൽ
സന്തോഷത്തിന്റെ സത്ത
നഷ്ടപ്പെട്ട്
ഒരു കൈപ്പായിട്ടാവും അനുഭവിക്കുനത്.
എതിർ പക്ഷത്തിന്റെ
ചോരയുടേയും
വിസർജ വസ്തുക്കളുടേയും
ദുർഗന്ധമായിരിക്കും
മനസ്സിൽ നിന്നും പരക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്