വലിയ പാഠം.my diary. khaleelshamras

ഒരു പാട് പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും
വിജയത്തിന്റെ വെന്നിക്കൊടി
പാറിച്ചുവരിലും.
സ്ഥിരമായി തുടർന്ന വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നും
ഒന്നു മാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ
തയ്യാറായവരേയും
ഒന്നു പ്രത്യേകം
അഭിനന്ദിച്ചേ പറ്റൂ.
കാരണം അവർ
ജീവിക്കുന്ന
എന്നാൽ വിജയങ്ങൾ മാത്രം
ആഗ്രഹിക്കുന്ന
എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും
വലിയ വലിയ പാഠമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്