സ്വയം സംസാരങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സിലെ
സ്വയം സംസാരങ്ങൾ ആണ്
നിന്റെ ബോധ മനസ്സിൽ
നിന്നും നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ
നിർണയിക്കുന്നത്.
പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായി
ഒരു പാട് ഓപ്ഷനുകൾ
നിന്റെ സംസാരത്തിനായി
തിരഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ടെങ്കിലും
പലപ്പോഴും
ആ സ്വാതന്ത്ര്യം
ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ
നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ
സ്വയം ആ റോൾ
ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്
ചെയ്യുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras