വിജയയാത്ര.my diary. Khaleelshamras

തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത
യാത്രയുടെ പേരല്ല
വിജയ യാത്ര.
മറിച്ച് വിജയത്തിലേക്കുള്ള
യാത്ര
തടസ്സങ്ങളെ മറികടക്കലാണ്.
അതുകൊണ്ട്
തടസ്സങ്ങൾക്കായി
കാത്തിരിക്കുക.
അവരെ മറികടക്കാനുള്ള
ആവേശത്തോടെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്