തെറ്റിയ വഴി.my diary. khaleelshamras

വഴി തെറ്റി എന്നറിഞാൽ
ശരിയായ വഴിയിലേക്ക്
എത്തുന്ന ഒരു കുറുക്കുവഴി
തെറ്റിയ വഴിയിലുണ്ടെങ്കിൽ
അത് കണ്ടെത്തി
ശരിയായ വഴിയിലേക്ക്
യാത്ര എത്തപ്പെടണം.
അല്ലെങ്കിൽ
തിരിച്ചു യാത്ര ചെയ്ത്
ശരിയായ വഴിയിലൂടെ
യാത്ര തുടരണം.
അല്ലാതെ തെറ്റായ
വഴിയിലൂടെ അലക്ഷ്യനായി
യാത്ര തുടരുകയല്ല വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras