പ്രസ്ഥാവനകൾ.my diary. khaleelshamras

ചില മനുഷ്യരുടെ
ചീത്ത വൈകാരിക മനസ്സിന്റെ
ഭാഹ്യ പ്രകടനങ്ങൾ
ആണ് പല
പ്രതികരണങ്ങളും
പ്രസ്ഥാവനകളും.
അവരുടെ മനസ്സിൽ
മൂടി വെക്കേണ്ടിയിരുന്ന
മാലിന്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു
അവയെന്ന്
പിന്നീട് അവർക്കു
പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കും.
പക്ഷെ അത്തരം
പ്രസ്ഥാവനകളെ
പെരുപ്പിച്ച്
ചർച്ച ചെയ്ത്
സമാധാനത്തോടെ
ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ
സമാധാനം കെടുത്തുന്നതാണ്
ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്.
അത്തരം
പ്രസ്ഥാവനകളെ
സ്വന്തം മനസ്സിലെ
ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ
സ്വയം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്