പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം.my diary. khaleelshamras

എല്ലാം ശരിയവും എന്ന
ഉറപ്പുണ്ടാവുക.
എന്നിട്ട് ശരിയായി എന്നത്
ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച്
വർത്തമാനകാലത്തിലുടെ
മുന്നേറുക.
തികച്ചും
പോസിറ്റീവ്
ആയ മനസ്സുമായി.
അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയുടെ
ഊർജ്ജമാണ് നിന്റെ
മനോഭാവം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്