പരാജയത്തിലും ആശ്വാസം.my diary. khaleelshamras

എല്ലാ പരാജയത്തിനും
വിജയകരമായ ഒരു
ന്യായീകരണം ഉണ്ട്.
ആ ന്യായീകരണമാണ്
അവർ മനസ്സിൽ
കണ്ടെത്തുന്ന ആശ്വാസം.
പക്ഷെ ആ ആശ്വാസത്തേയും
എങ്ങിനെ കുത്തി നോവിക്കാമെന്നാണ്
പലപ്പോഴും പലരും
ശ്രമിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras