നിത്യന പറയുന്നത്.my diary khaleelshamras

ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾക്ക്
നിന്നോട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാതാക്കാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട്
ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല എന്ന്
നിത്യേന അവരോട്
പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നാൽ
മാത്രം മതി.
അവരുടെ ശ്രദ്ധയില്ലാതാക്കാൻ
നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല
എന്ന് നിത്യേന പറഞ്ഞാൽ മതി.
ഇനി മറിച്ച് അരവരുടെ
സ്നേഹവും ശ്രദ്ധയും കിട്ടണമെങ്കിൽ
അവരോട് നിത്യേന
നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തൊരു
ഇഷ്ടമാണെന്ന്
പറഞ്ഞാൽ മതി.
ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാനും
ഇങ്ങിനെ ചെയ്താൽ മതി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras