യുദ്ധം.my diary. khaleelshamras

സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള
യുദ്ധം ഒരിക്കലും
വിജയിക്കാത്ത യുദ്ധമാണ്.
കാരണം ഇവിടെ
സാഹചര്യങ്ങൾ ശത്രുവേ
അല്ല എന്നതാണ്.
സാഹചര്യങ്ങളിൽ
നിന്റെ മനസ്സും
ചിന്തകളും
അതുവഴി പലപ്പോഴും
നിന്റെ പ്രവർത്തികളും
എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ
ആണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥ ശത്രു.
ആ ശത്രുവിനോട്
നീ യുദ്ധം
ചെയ്യുക
നീർച്ചയായും വിജയിക്കുന്ന യുദ്ധം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്