പ്രണയ നാളുകൾ നൽകുന്ന പാഠം.My diary. khaleelshamras

നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ
എന്തു നിറയുന്നുവെന്നതാണ്
നിങ്ങളുടെ ജീവിതം.
പണ്ട് പ്രണയിച്ച
ഒരു കാലഘട്ടം ഒന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ.
മനസിലെ കാലകളിലും
സ്വയം സംസാരത്തിലും
അനുഭൂതികളിലുമെല്ലാം
കമിതാവും കാമുകിയും
നിറഞു നിന്ന ആ നാൾ.
ഒരൊറ്റ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്
എത്ര ഫോക്കസഡ് ആയിരുന്നു
അന്നു നാം.
ഒരൊറ്റ കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമാക്കി
ജീവിക്കാൻ എനിക്കും
പറ്റും എന്ന് തെളിയിച്ച നാളുകൾ
ആണ് പ്രണയ നാളുകൾ.
അതേ ശ്രദ്ധയോടെ
നിന്റെ ചിന്തകളിൽ
നിന്റെ ഏതു ലക്ഷ്യത്തെ
നിറച്ചാലും
നീ വിജയം കൈവരിക്കുക തന്നെ
ചെയ്യും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്