അടിമ.my diary. khaleelshamras

ഇന്ന് ആരും ആരെയും
അടിമയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല.
പക്ഷെ പലരും
പലർക്കും പലതിനും
സ്വയം അടിമയായി
പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.
അത് വ്യക്തിപൂജയായിട്ടാവാം
രാഷ്ട്രീയ ,മത
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും
അടിമത്വമായിട്ടാവാം.
അല്ലെങ്കിൽ
ആരുടെയെങ്കിലും
ഫാൻ ആയിട്ടാവാം.
ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ
ജീവിതി കേന്ദ്രങ്ങൾ
എന്തൊന്നലാണോ
അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്
അതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്.
ഒരു തെറ്റായ കേന്ദ്രത്തിനു
ചുറ്റും ലക്ഷ്യബോധം
നഷ്ടപ്പെട്ട് താളം തെറ്റി
അലയുകയാണ്
അവരുടെ ജീവിതമെന്ന്
അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras