അസ്വസ്ഥകൾ.my diary. khaleelshamras

പലപ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
അസ്വസ്ഥതകൾ നിന്റെ
സ്വന്തം ചിന്തകളുടെ
സൃഷ്ടിയാണ്.
ഒരോ അസ്വസ്ഥതക്കും
കാരണമായ ചിന്തകളെ
മാറ്റി പുതിയതിനെ
പ്രതിഷ്ടിക്കാനായാൽ
ആ ഒരു നിമിഷം തന്നെ
ഇല്ലാതാവുന്നതാണ്
നിന്റെ അസ്വസ്ഥകൾ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്