പുതിയ ഭരണം.my diary. khaleelshamras

വർണ്ണ വർഗ്ഗ വിവേചനങ്ങൾക്കെല്ലാം
അപ്പുറം മനുഷ്യരെ
മനുഷ്യരായി കാണുന്ന
ഒരു സംഘം
ഈ നല്ല നാടിന്റെ
ഭരണ നേതൃത്വത്തിലേക്ക്
വരുമ്പോൾ
ഉള്ളിൽ സന്തോഷം
തെളിയുകയാണ്.
മനുഷ്യത്വവും അവർക്കിടയിലെ
ഐക്യവും തന്നെയാണ്
ഈ നാടിനെ
എല്ലാ നാടിനേക്കാളും
നല്ലൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക്
എത്തിച്ചത്.
അത് ഈ നാടിന്റെ ഹൃദയം
വീണ്ടും തെളിയിച്ചു.
പരാജയത്തിൽ
പതറാതെ
അതിൽ നിന്നും വിജയത്തെ
വളർത്തിയെടുക്കുന്ന പാരമ്പര്യം
ഈ നാട് വീണ്ടും വീണ്ടും
ആവർത്തിച്ചു.
ഈ നാടിന്റെ തനിമയും
നൻമയും നിലനിർത്താൻ
കൂടുതൽ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ
നമുക്ക്
നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കളോട്
സഹകരിക്കാം.
.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras