ദൈവ വിശ്വാസികൾ.my diary. khaleelshamras

ഇവിടെ ദൈവ. വിശ്വാസികളേയുള്ളു.
ദൈവം കൂടെയുണ്ട് എന്ന്
ഉറപ്പുള്ളവർ കുറവാണ്.
അതു കൊണ്ട് തന്നെ
ഇന്ന് മതങ്ങൾ
തങ്ങളുടെ മേൽക്കോയ്മ
കാണിക്കാനും
ജന പിന്തുണ
കാണിച്ച് അഹങ്കരിക്കാനും
പിന്നെ
ഭക്തി കാട്ടി കൂട്ടാനും
ഒക്കെയുള്ള 
ഉപാധികൾ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു.
അവരറിയാത്ത അവരേക്കാൾ
അവരോടത്തുള്ള
ദൈവത്തെ വിറ്റ്
എങ്ങിനെ കാശാക്കാമെന്നാണ്
അവർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്