കുറുമാറുമ്പോൾ .my diary. khaleelshamras

അയാളെന്നാൽ
അയാളുടെ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു.
ഈണിലും ഉറക്കത്തിലും
തയായാൾ ചിന്തിച്ചത്
അയാളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ
കുറിച്ചായിരുന്നു.
പക്ഷെ അയാൾ
ഏതൊക്കെയോ പദവിയും
അധികാരവും
ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.
പക്ഷെ അയാളുടെ
പ്രസ്ഥാനത്തിന്
അയാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ
കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലെന്നു
നടിച്ചു.
അങ്ങിനെ അയാൾ
ഇന്ന് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും
പടിയിറങ്ങുകയാണ്.
പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ
അയാൾ
വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട്
എനിക്ക് വലുത് ഞാൻ
മാത്രമാണ്.
ആ വലിപ്പം കാണിക്കാനുള്ള
വേദിയാണ് പ്രസ്ഥാനം.
എന്റെ വലിപ്പം
കാണിക്കാൻ ഞാൻ
ശത്രുപക്ഷമായി കണ്ടയിടങ്ങളിൽ
കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ
അങ്ങോട്ട് കുറു മാറുകയാണ്.
അതിലെ ശരിയോ തെറ്റോ
അയാൾ ചിന്തിച്ചില്ല.
ഉപയോഗമുണ്ടോ ഇല്ലേ
എന്നു മാത്രം അയാൾ
ചിന്തിച്ചു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras