പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ.my diary. khaleelshamras

ജനം ഇന്റെർവ്യൂ നടത്തുകയാണ്.
അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ
നോക്കി നടത്താൻ
ഒരു കാര്യസ്ഥനെ ആവശ്യമുണ്ട്.
അതിനായി പലരും
അപ്ളിക്കേഷൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏകീകരിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ
എത്താൻ
വിലപ്പെട്ട ജനത്തിന് കഴിഞിട്ടില്ല.
അതുകൊണ്ട്
അവർ വോട്ടിനിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ
ഒരുങ്ങുകയാണ്.
ഭൂരിഭാഗം ആരെ പിന്തുണക്കുന്നുവോ
അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും.
അവർ അവരുടെ പ്രതിനിധിയാവും.
ആരു പ്രതിനിധിയായാലും
പിന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ
അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള
പ്രതിനിധിയാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ കാര്യസ്ഥനാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്